ALLAH’IN 99 İSMİ – ESMAÜL HÜSNA

Allah’ın 99 adı için kullanılan tanıma Esmaül Hüsna denir. Esmaül Hüsna en güzel isimler anlamına gelir. Yaratanın 99 ismi hakkında bilgiler Peygamber Efendimiz ‘in hadislerinde de yer almaktadır. Kuran’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin…” (A‘râf, 7/180) diye buyrulmuştur. Bu şekilde Allah’a isimleriyle dua ve niyazda bulunulması emredilmiştir.

ALLAH’IN İSİMLERİ VE ANLAMLARI

1- Allah(C.C.): Tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan te ilah, Eşi benzeri olmayan. Tüm isimleri kapsayan özel ismi, isimlerin en önemlisi.
2- Er-Rahmân: Yarattıklarına merhamet eden, ihsan eden, şefkat gösteren.
3- Er-Rahîm: Ahiret hayatında müminlere sonsuz lütuf, ihsan ve ikramda bulunan.
4- El-Melik: Mülkü ve saltanatı devamlı olan, mülkün ve kainatın sahibi olan.
5- El-Kuddûs: Her türlü takdise layık ve her türlü noksanlıktan uzak olan.
6- Es-Selâm: Kullarını her türlü tehlikeden selamete çıkaran.
7- El-Mü’min: Koruyan, güven veren, emin kılan.
8- El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten.
9- El-Azîz: Her şeye galip olan, izzet sahibi.
10- El-Cebbâr: Dilediğini yapan ve yaptıran. Kudret ve azamet sahibi olan.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan.
12- El-Hâlık: Yoktan var eden, yaratan.
13- El-Bâri: Her şeyi uyumlu ve kusursuz bir şekilde yaratan, vareden.
14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren.
15- El-Gaffar: Mağfireti bol olan, günahları örten.
16- El-Kahhâr: Herkese ve her şeye her istediğini yaptıracak kadar galip ve hakim olan.
17- El-Vehhâb: Karşılıksız veren, ihsanı bol olan.
18- Er-Rezzâk: Bütün mahlukatın rızkını veren, onların ihtiyaçlarını karşılayan.
19- El-Fettâh: Her türlü zorluktan kurtaran, kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20- El-Alîm: Geçmişteki ve gelecekteki her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen.
21- El-Kâbıd: İstediğine sıkıntı veren, daraltan.
22- El-Bâsıt: İstediğine bolluk veren, genişleten.
23- El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan.
24- Er-Râfi: Dereceleri yükselten, şeref veren.
25- El-Mu’ız: İstediğini aziz kılan, izzet veren.
26- El-Müzil: İstediğini zillete düşüren.
27- Es-Semi: Herkesi ve her şeyi duyan ve işiten.
28- El-Basîr: Her şeyi ve herkesin yaptığını en iyi şekilde gören.
29- El-Hakem: Hakkı batıldan ayıran, hikmetle hükmeden, mutlak hakimiyet sahibi olan.
30- El-Adl: Mutlak adalet sahibi, çok adaletli.
31- El-Latîf: Lütuf ve ihsan sahibi olan.
32- El-Habîr: Olmuş ve olacak olan her şeyden haberdar olan, her şeyi bilen.
33- El-Halîm: Merhametli davranan, cezalandırmakta acele etmeyen.
34- El-Azîm: Çok yüce, büyüklükte eşi benzeri olmayan.
35- El-Gafûr: Mağfiret sahibi, affı çok olan.
36- Eş-Şekûr: Az amele karşılık çok sevap veren.
37- El-Aliyy: Çok ulu, yüceler yücesi olan.
38- El-Kebîr: Çok büyük, büyüklükte benzeri olmayan.
39- El-Hafîz: Her şeyi ve herkesi koruyan.
40- El-Mukît: Bütün yaratıklarının rızkını veren, rızıklarını tayin eden.
41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi şekilde gören.
42- El-Celîl: Azamet ve celal sahibi olan.
43- El-Kerîm: Karşılıksız veren, ihsanı, keremi ve lütfu bol olan, çok ikram eden.
44- Er-Rakîb: Her varlığı ve işi her an gören ve gözeten, kontrolü altında tutan.
45- El-Mucîb: İstekleri, duaları kabul eden.
46- El-Vâsi: İlmi, rahmeti ve kudreti ile her şeyi ihata eden.
47- El-Hakîm: Her şeyi hikmetle yaratan, her işi hikmetli olan.
48- El-Vedûd: Kullarını çok fazla seven, sevilmeye layık olan.
49- El-Mecîd: Her türlü övgüye layık olan.
50- El-Bâis: Ölüleri dirilten.
51- Eş-Şehîd: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan.
52- El-Hakk: Var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekîl: Kendisine tevekkül eden kullarının işlerini en iyi şekilde sonuca ulaştıran.
54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün olan ve hiç azalmayan.
55- El-Metîn: Çok güçlü, kudret ve kuvvet kaynağı olan.
56- El-Veliyy: Ona inananların dostu olan, onları seven ve koruyan.
57- El-Hamîd: Her türlü senaya ve hamda layık olan.
58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı tüm varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Örneksiz, eşsiz, maddesiz yaratan.
60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyî: Dirilten, can veren, ihya eden.
62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hayy: Ebedi ve ezeli hayat sahibi olan.
64- El-Kayyûm: Zatı ile kaim olan, yarattıklarını diri tutan.
65- El-Vâcid: İstediğini istediği zaman bulan, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan.
66- El-Macîd: Keremi ve ihsanı bol olan, kadri ve şanı büyük.
67- El-Vâhid: Tek olan, sıfat, zat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan.
68- Es-Samed: Herkesin kendisine muhtaç olduğu, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.
69- El-Kâdir: İstediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70- El-Muktedir: Kudret sahibi, her şeyi kolayca yaratan, istediği gibi tasarruf eden.
71- El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne alan.
72- El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, erteleyen, sona alan.
73- El-Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan, ezeli olan.
74- El-Âhir: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.
75- El-Zâhir: Varlığı aşikar ve açık olan, kesin delillerle bilinen.
76- El-Bâtın: Akılla idrak edilemeyen, yüceliği gizli olan.
77- El-Vâlî: Bütün kainatı idare eden.
78- El-Müteâlî: Son derece yüce olan.
79- El-Berr: İhsanı ve iyiliği bol olan.
80- Et-Tevvâb: Günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden.
81- El-Müntekim: İntikam alan, zalimlerin cezasını veren.
82- El-Afüvv: Günahları affetmeyi seven, affı çok olan.
83- Er-Raûf: Çok şefkatli ve merhametli olan.
84- Mâlik-ül Mülk: Tüm varlıkların ve mülkün asıl sahibi olan.
85- Zül-Celâli vel ikrâm: Azamet, celal ve çok büyük ikram sahibi olan.
86- El-Muksit: Her işi birbirine uygun yapan.
87- El-Câmi: Mahşer günü herkesi bira raya toplayan.
88- El-Ganiyy: Her türlü zenginliğin sahibi olan.
89- El-Mugnî: Zengin eden, ihtiyaç gideren, müstağni kılan.
90- El-Mâni: İstemediği şeyi engelleyen, mani olan.
91- Ed-Dârr: Zarar veren şeyleri yaratan.
92- En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.
93- En-Nûr: Dilediğine nur veren, alemleri nurlandıran.
94- El-Hâdî: Hidayet veren.
95- El-Bedî: Eşsiz yaratan, eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi.
96- El-Bâkî: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.
97- El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşîd: Doğru yolu gösteren, irşada muhtaç olmayan.
99- Es-Sabûr: Cezalandırmakta acele etmeyen.